تبلیغات
طبیعت و شکار - لذت های زندگی یك شكارچی
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

لذت های زندگی یك شكارچی

تجربه های لذت بخشی كه درحین شكاركسب می كنید بسیاربیش ازحیوانی كه شكارمی كنید ارزش دارد.

 

شكارچیان همیشه به شكارهای موفق خودمی بالند.ازنقاشی های به جای مانده بردیوارغارها چنین برمی آیدكه حتی درعصرغارنشینی كه انسان تنهابه منظوررفع نیازهای اولیه خودشكارمی كرده نیزچنین بوده است .امروزهم پای صحبت هرشكارچی ای كه بنشینیدحتماً داستانی ازیك شكاراستثنایی برایتان خواهدگفت كه مثلاً جثه یا شاخ هایش خیلی بزرگ بوده است یا خیلی تیزو زرنگ بوده وشكاركردن آن بسیارسخت بوده است. خلاصه اینكه ، هرشكارچی حداقل درذهن خودفهرستی از شكارهای ركوردش درست می كند، كه دستاوردهای شخصی وی در زندگی هستندواغلب این فهرست ها به آرزوی شكارحیواناتی كه امیدواراست روزی بتواند آنها را شكاركند، ختم میشود.مثلاً آرزومی كندكه شرایطی فراهم بیاید كه بتواندبه آفریقا برود وشیروپلنگ و غزال شكاركند.برخی به تمركزكردن بریك شكارخاص قانع اند، اما بیشترشكارچیان تنوع شكار و مواجه شدن با حیوانات مختلف وشیوه های مختلف شكاركردن آنها را ترجیح می دهند.اما فراتراز گردآوردن فهرستی از حیوانات مختلف دركارنامه یك شكارچی، دیگرچه امكاناتی ویا به بیان بهترچه تجربه های خاصی وجود داردكه می تواندشكارچی را بیش ازپیش به هنری كه احتمالاً عمرخود را صرف آن خواهدكرد، دلگرم كند؟

آنچه درپی می آیدفهرستی ازتجربه هایی است كه ممكن است دستمایه ای باشدبرای افزودن لذتی كه ازشكاركردن می برید. البته برخی از این تجربه ها راما خودنیز هنوز انجام نداده ایم بلكه آنها رااز نشستن پای صحبت شكارچیان ویاخواندن داستانهای آنها گرفته ایم ودراین جا برایتان گردآورده ایم .

 

كمی خطركنید:

كمین كردن دركمركش كوه وتیراندازی درحالتی كه درشكاف صخره ای كز كرده ایدوخودرا با احتیاط به صخره ای چسبانده اید، كمی خطرناك ولی بسیارهیجان انگیز است . ازهیجان شكاردردشت های یخ زده درزمستانهای سرد، بیابانهای تفتان ازآفتاب داغ تابستان وجنگل های انبوه ، مه گرفته وترسناك (البته اگرپیدا كردید) هم غافل نشوید. كمی ماجراجو باشید وگاهی درجایی كه از امنیت آن اطمینان كامل ندارید، دست به كار شكارشوید. دوستی می گفت گوسفنددزدی جایی لذت داردكه آدم رابه خاطرآن داربزنند! منظورما این نیست كه خدای ناكرده نقض قانون كنید، بلكه منظوراین است كه كمی ماجراجو باشید، خرق عادت كنید و گاهی خطر وارد شدن به موقعیت های جدید وناشناخته رابپذیرید. كمی از خانه دورشوید، كوله ای بپیچیدوبه محلی برویدكه غذا چندان دردسترس نیست، پیاده راه بیافتید وازشرتلفن همراهتان هم خلاص شوید.

اشكالی ندارد اگربخشی ازپولی راكه درمی آوریدخرج شكاركنید:

دوست ارجمندی می گفت : منتظرننشینیدتاپول دستتان بیاید چراكه تجربه نشان داده است پولی كه الان نیامده ،شاید هیچ وقت دیگرپیدایش نشود! تاوقت دارید وقوت به زانویتان هست، كوله پشتی تان را بپیچید وبه قصد شكاربه كوه ودشت بزنید. دوست قدیمی وارجمند دیگری داشتیم كه خدا  رحمت اش كند ، پنچاه سال پیش بیمه عمرهمسرش راباطل كرده بودوباپول آن تفنگ وابزارشكارخریده و شكارچی شده بود. بعدازآن دوست ما وهمسرش پنجاه سال باهم زندگی كردندواكنون نیزكه دوست عزیزما به رحمت ایزدی پیوسته همسرش هنوزدرقیدحیات است! امیدوارم كه ازاین حكایت درس بگیرید!

جرات سفركردن داشته باشید:

به نقاط دوردست كشورسفركنیدودرآنجا به دنبال شكارحیواناتی برویدكه تاكنون ندیده اید. (البته ازقبل برای مجوز شكارآن حیوانات درآن منطقه اقدام كنید.) ورد زبان همه است كه وقت طلاست اما اگربنشینیدوكمی واقع بینانه ترفكركنیدمی بینیدكه این جمله چندان هم درباره مامصداق پیدا نمی كند. ماهرروزمیزان زیادی ازوقت مان بیهوده وبدون برنامه هدرمی دهیم. چه اشكالی دارد اگركمی ازاین طلا را خرج شكاروطبیعت كنیم، وقت بگذاریم، شرایط جغرافیایی، اقلیم، گونه های جانوری ومسائل مربوط به شكاردركشورمان رامطالعه كنیم وبرنامه ای برای سفر به نقاط دوردست كشوروشكاردرآن مناطق تدوین كنیم. درغیراینصورت باید به همان گونه های رایج شكار یعنی كبك،تیهو، قوچ وكل (البته چنانچه پیدا شود) بسنده كرد. درحالی كه گونه های مجاز برای شكارقطعاً به همین چندموردخلاصه نمی شود.(البته درایران احتمالاً به همین ها خلاصه می شود.)

شكارحیوانات خطرناك:

شكارحیوانات درنده بسیارهیجان انگیز والبته توفیقی است كه شامل حال شكارچیان كشورمان نمی شود. مادر افق آینده مان توفیق سفربه آفریقا رانمی بینیم. انشاالله كه شمابتوانیدروزی به آفریقا برویدودرآنجا مجوز شكارشیروببروپلنگ بگیرید. هیجان این نوع شكاردراین است كه اگرخدای نكرده ناشی باشیدو اشتباه كنید،تاچشم بازكنید می بینید كه به جای اینكه شما به دنبال شكارباشید شكارتان شما رادنبال می كندو هرلحظه ممكن است دمار ازروزگارتان دربیاورد!

دوربین تفنگتان رابازكنید و از شكاف درجه و مگسك آن برای نشانه گرفتن استفاده كنید:

منظوراین نیست كه دقت وتوانائی تان درتیراندازی رابه رخ بكشید، بلكه هدف ازاینكار باز گشتن به ذات وطبیعت شكارو احساس كردن دوباره آن است. خوزه ارتگا گاست، فیلسوف بزرگ اسپانیایی دركتابی به عنوان تاملاتی برشكارمی نویسد: شكارتنها پیشه ای است كه به انسان امروزامكان می دهدكه ازاین زندگی مدرن مرخصی بگیرد و دمی به تجربه های روزگاران گذشته اش درطبیعت بازگردد.به خاطرهمین است كه مردم ،وقتی از زندگی ماشینی امروز به تنگ می آیندآهنگ شكارمی كنند. واقعاً موهبت بزرگی است كه هنوز هم می شودكوله ای بست ، تفنگی به دوش انداخت به دوستی تلفن كردوبه اتفاق اوسربه كوه گذاشت وبی هیچ زحمتی دردالان زمان به عقب بازگشت وهمچون یك انسان عصرحجرچند ساعت یاچند روز در آغوش مادر طبیعت آرام گرفت.

شكاررابه دوش بكشید و سنگینی آن را احساس كنید:

پدرم گاهی از خاطره های شكاربا پدربزرگ تعریف می كند0 آن وقت ها كه به كوه می زدندوچندروزهمانجا می ماندند ودست آخربرای به خانه آوردن شكارها به درد سرمی افتادند. گاهی مجبوربودند چند نوبت از كوه بالا وپایین بروند وشكارها را كول بگیرند و سرانجام بادست پر ولی باجان بی رمق به خانه می رسیدند. پای این حرف ها كه می نشینم همیشه این حسرت در دلم به وجود می آید كه ای كاش چند دهه پیش متولد شده بودم. اگربرای شماپیش آمد،تجربه كول كردن شكاررا از دست ندهید.

بگذارید احتیاج به غذا وگوشت شكارانگیزه شكار رفتنتان شود:

می گویندگرسنگی بهترین چاشنی غذاست، مثل ترشی، سالاد كه دهن شما را آب می انداز و اشتهایتان را تحریك می كند.خوردن كماجی كه آردش راخودتان خمیركرده اید و بر روی ذغال پخته اید به همراه گوشت لذیذ كبكی كه لای خاكستركباب كرده اید، تجربه ای بی ماننداست كه بیشتر انسانها در زندگی امروز ازآن بی بهره اند. درسالهای دور دوران نوجوانی یك باربادوستی به شكار رفته بودیم وبه نیت اینكه شكاری خواهیم زدوكبابی به راه خواهیم انداخت به جز مقداری نان، پیاز، نمك وادویه جات آذوقه ای به همراه بر نداشتیم.دست برقضا آن روزچون هنوز ناشی وبی تجربه بودیم شكاری نصیبمان نشدو قوت آن روز مان همان پیازو نمك نان بود. آن روزرا گرسنگی كشیدیم اما چنانكه می بینید تجربه شیرین آن هنوز در یادم مانده است . آن روز هدف و انگیزه ای مهم برای شكار داشتیم:تامین غذا!

تفنگتان راهمراه نبرید و دستیار یك شكارچی دیگرشوید:

برای كسی كه دستش به تفنگ خو كرده وهمیشه ارباب خود بوده است كاربسیارسختی است كه دستیار یك شكارچی دیگرشودونه تنها او را راهنمایی كند بلكه امر شكار را كاملاً به وی واگذاركند، آن هم با علم به اینكه اگر شكاری هم زده شد چیزی دستگیر او نخواهدشد. اما به هر حال یك بارهم كه شده این كار را تجربه كنید، دستیار فرزند یا همسرتان شوید، دوست تازه كاری راباخودبه كوه ببریدیادر ركاب پدرتان به كوه بروید. هدف این است كه همچون همیشه درگیر فرایند شكار باشید اما این بارآن را از زاویه ای دیگر تجربه كنید.

گاهی به شكار حیوانات كوچك بروید:

هیچ وقت فراموش نكنیدكه عشق شكارازتیروكمان وشكارپرنده های كوچك روی درخت ها دردردلتان خانه كرد.

پاتوقی پیدا كنید و با دوستانتان قرار بگذارید وهر سال برای شكار به آنجا بروید:

همچون دیگرحیوانات گله زی غریزه زندگی جمعی در نهاد انسان نهفته است وشكار كردن درذات و اساس خود پدیده ای جمعی وقبیله ای است . پاتوق گرد آمدن شكار چیان دورهم ،میراث متبرك گذشتگان ما است . پاتوق خودرا تا آنجا كه ممكن است دردل طبیعت بنا كنید. چادر بزنید یا كلبه ای كهنه وقدیمی پیدا كنید كه گذشت زمان آن را ماوای علف ها وجانوران بی خطر كرده است ، جایی كه بشود آتشی برپا كرد و غذایی بر آن بارگذاشت ودر قوری سیاه سوخته ای چای دم كرد.جایی كه اگركسی كارد مخصوص شكار را غلاف كرده وبه كمر بسته باشددیگری نگران نشود.


با  تشكر از دوست بسیار عزیزم میر حسین آقایینوشته شده توسط :سهیل ر
شنبه 27 آذر 1389-10:31 ق.ظ
نظرات() 

http://sandrawooge.hatenablog.com/archive/2015/09/26
جمعه 13 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either
way keep up the excellent quality writing, it is
rare to see a great blog like this one today.
کسب درآمد از وبلاگ
دوشنبه 2 شهریور 1394 04:17 ب.ظ
سلام دوست عزیز! خوبی؟!!

مطالب وبلاگت خیلی زیبا و مفیده!

ولی چرا ازش کسب درآمد نمیکنی؟؟!

کافیه توی ((سیستم کسب در آمد پی پاپ)) ثبت نام کنی.

بعد وبلاگت رو در قسمت سایت ها ثبت میکنی.

بعد کد رو در قالب وبلاگت قرار میدی.

بعد به ازای هر بازدیدکننده که در وبلاگت کلیک کنه 45 ریال به حسابت اضافه میشه.

تسویه حساب ها به طور منظم و روزانه انجام میشه.

کافیه که امتحان کنی!

مطمئنم خوشت میاد و راضی خواهی بود!

منتظرت هستم!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر